นักศึกษาครุศาสตร์รับรางวัลพระราชทาน

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนายอาติ ดิงปาเนาะ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2562 ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่4 มีนาคม 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ