บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(คณบดีคณะครุศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (40001)

อีเมล์ : [email protected]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299668 (10004)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อับดุลรอฮิม รอฮิม
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย Extra Time)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสาริศา โตะหะ
(อาจารย์ประจำหอพัก)

เบอร์ติดต่อ : 0870797277 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายฮาฟิส ยูโซ๊ะ
(นักวิชาการศึกษา ผู้ปกครองหอ A)

เบอร์ติดต่อ : 073299681 (14600)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสตรา เอียดตรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองหอ B)

เบอร์ติดต่อ : 073299681 (14600)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
(นักวิชาการศึกษา ผู้ปกครองหอ C)

เบอร์ติดต่อ : 073299682 (14700)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอาดีละห์ เจะและ
(ธุรการและสันทนาการ ผู้ปกครองหอ A)

เบอร์ติดต่อ : 073299680 (14500)

อีเมล์ : [email protected]


นายฮารีฟ อูมา
(ธุรการและสันทนาการ ผู้ปกครองหอ C)

เบอร์ติดต่อ : 073299682 (14700)

อีเมล์ : [email protected]


นายมุหเซน ลาเตะ
(ธุรการและสันทนาการ ผู้ปกครองหอ D)

เบอร์ติดต่อ : 073299683 (14800)

อีเมล์ : [email protected]