ประวัติความเป็นมา

22 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

     

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินกิจการหอพักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อเติมเต็มนักศึกษาครูตามสมรรถนะวิชาชีพครู ผ่านการเสริมกิจกรรมที่พิเศษเหนือกว่าครูปกติภายใต้หอพักเป็นฐาน โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนาตัวตน (Self) ตามสภาพที่เป็นจริงตามบริบท เน้นความเป็นไทยที่ถูกต้อง พัฒนานักศึกษาครูตามทักษะทางวิชาการในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา นำองค์ความรู้มาใช้อย่างบูรณาการได้อย่างหลากหลายที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra Time และหอพักเป็นฐาน โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยภายนอกในการพัฒนาครูร่วมกัน บนฐานคิดของการสร้างครูที่มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีอุดมการณ์ความเป็นคนไทยจากตัวตนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มแรกของการย่างก้าวสู่การสมัครเรียนครู ให้เป็นครูที่มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู

          ในปัจจุบันหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ จำนวน 2 อาคาร คือ หอพักนักศึกษา อาคาร A และหอพักนักศึกษา อาคาร B คงเหลืออาคารหอพักนักศึกษาอีก 2 อาคาร ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คือ หอพักนักศึกษา อาคาร C และหอพักนักศึกษา อาคาร D ซึ่งทั้ง 2 อาคาร จะสร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563