ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

22 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดี มีจิตอาสา สู้งานและรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิต และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อสังคม ประเทศชาติ
2. ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา มีจิตอาสา สู้งาน
3. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์และทักษะชีวิต การกีฬา และนันทนาการ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4. ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการและสวัสดิภาพให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ จิตอาสา สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะในการนำผู้อื่น และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ