ทีมผู้บริหารหอพักนักศึกษาและบุคลากรหอพักนักศึกษาพบปะกับผู้ปกครองที่มาส่งนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต รหัส 66 ปีการศึกษา 2566

1 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทีมผู้บริหารหอพักนักศึกษาและบุคลากรหอพักนักศึกษา ได้ร่วมพบปะกับผู้ปกครองที่มาส่งนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต รหัส 66 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์) เป็นประธานในการพบปะผู้ปกครอง และมีอาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) อาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหอพักนักศึกษา Extra Time) นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง (รักษาการในหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา) และผู้ปกครองนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต