10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

29 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คุณลักษณะบัณฑิต

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 ประการ

1. ความมีวินัยและความรับผิดชอบ
 1.1 ตรงต่อเวลา
 1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
 1.3 ให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงาน
 1.4 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
 1.5 มีสัมมาคารวะและสุภาพเรียบร้อย
 1.6 มีมารยาทในบทบาทต่างๆ

2. ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
 2.1 ไม่ลักเล็กขโมยน้อยในทรัพย์สินของผู้อื่น
 2.2 นำคืนสิ่งของที่พบเห็นแก่เจ้าของโดยไม่ลังเล
 2.3 รักษาคำพูด คำมั่นสัญญาทั้งที่ให้ไว้กับตนเองและผู้อื่น
 2.4 มีความจริงจังและจริงใจต่อคนที่ตนรักและศรัทธา
 2.5 ให้ความสำคัญกับเวลานัดหมาย

3. ความกตัญญูกตเวที
 3.1 รักเคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครองและแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม
3.2 ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้มีคุณและแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม
 3.3 ประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม

4. ความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว
 4.1 รู้จักให้เพื่อส่วนร่วมและผู้อื่น
 4.2 มีน้ำใจและให้การช่วยเหลือผู้อื่น
 4.3 รู้จักบริจาค แบ่งปันทรัพย์สินแก่เพื่อนหรือผู้อื่นที่ด้อยกว่า

5. ความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของมหาวิทยาลัยอย่างรู้คุณค่าและประหยัด
 5.2 ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ให้สมาชิกองค์กรมีการประหยัด

6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 6.1 ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม
 6.2 ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6.3 ร่วมกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน

7. ความมีสุขภาพกาย สุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี
 7.1 รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 7.2 ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
 7.3 มีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
 7.4 ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

8. ความมีสุนทรียภาพทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
 8.1 สนใจและร่วมกิจกรรมงานด้านศิลปะ ดนตรี และ กีฬา
 8.2 สนใจและร่วมกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

9. ความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

10. ความมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี