กำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษา Extra Time (นักศึกษาสายครู)

26 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษา Extra Time (นักศึกษาสายครู)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 มิ.ย. 65 ตรวจสอบรายชื่อ/ห้องพักของตนเอง (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
วันที่ 13-15 มิ.ย. 65 รายงานเข้าหอพัก อาคาร A สำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1
วันที่ 16-17 มิ.ย. 65 รายงานเข้าหอพัก อาคาร C สำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยรายงานตัวเข้าหอพัก)
วันที่ 118-19 มิ.ย. 65 รายงานเข้าหอพัก อาคาร B และ C สำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 2 และ 3
* หากนักศึกษารายเก่าต้องการรายงานตัวเข้าหอพักก่อนกำหนดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก