รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก

16 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565

ทีมงานหอพักนักศึกษา และนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 3 ร่วมรับรายงานตัว

นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 เข้าหอพักนักศึกษา อาคาร A