เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566"

28 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร,
คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2566"  ณ วังวาดี รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง