ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

9 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
เทศบาลนครยะลา โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ให้กับนักศึกษาในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา