ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการและสันทนาการ ประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการและสันทนาการ ประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 9 - 12 กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยทางหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะติดต่อประสานผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อนัดหมายวันรายงานตัวและ
ทำสัญญาจ้างอีกครั้ง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่แจ้งให้ทางหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือถูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                    ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด