ประชุม เรื่อง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบการศึกษา 2566

28 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565
อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาเข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้อง Leaning Space หอพักนักศึกษาตึก B มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา