กิจกรรมหอพักนักศึกษา

  • ฉีดพ่นกำจัดยุง

    วันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลนครยะลา ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นกำจัดยุงที่บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยา